02.02.2021 г.

О Б Я В А

Заповед Откриване на Процедура

Документация

 

02 декември 2019 г.

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ВЪЗЛАГАНА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, С ПРЕДМЕТ: СПЕШЕН РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА ДЪРЖАВЕН МУЗИКАЛЕН И БАЛЕТЕН ЦЕНТЪР – СОФИЯ, УЛ.“ПАНАЙОТ ВОЛОВ №3 С ОСИГУРЕНИ СРЕДСТВА ПО ПМС №284/15.11.2019 Г. – СМР НА КОНСТРУКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ И ДВОР – ОТВОДНЯВАНЕ И НАСТИЛКА“

Обява

Документация

Приложения-образци

Раздел ІІІ – Методика

Раздел ІІ-Техническа спецификация

Информация от АОП

Протокол-СМР

 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ВЪЗЛАГАНА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 2 НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СЦЕНИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВЕН МУЗИКАЛЕН И БАЛЕТЕН ЦЕНТЪР – СОФИЯ”

Димери-Документация

Димери-техническа спец

Димери-Обява

Приложения и образци-Димери

Димери-Инфо-АОП

Протокол Комисия Сченично осветление

 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ВЪЗЛАГАНА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 2 НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, С ПРЕДМЕТ:  ДОСТАВКА НА НОВ НЕУПОТРЕБЯВАН ФАБРИЧЕН БУС 17+1 МЕСТА ЗА НУЖДИТЕ НА „ДЪРЖАВЕН МУЗИКАЛЕН И БАЛЕТЕН ЦЕНТЪР-СОФИЯ“

Бус-Методика

Бус-Документация

Бус-Техн спец

Бус-ОбяваБус

Инфо-АОП

Приложения и образци

Протокол Комисия Микробус

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ВЪЗЛАГАНА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 2 НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРОЖЕКЦИОННА ТЕХНИКА – ПРОЖЕКЦИОННИ АПАРАТИ И ОБЕКТИВИ КЪМ ТЯХ“

Мултимедия-Документация

Мултимедия-техн спец

Мултимедия-Обявя

Мултимедия-Инфо-АОП

Приложения и образци-Мултимедия

Въпроси за разяснения

Писмени разяснения

Протокол Комисия Мултимедия

 

21 юли 2017 г.

П Р О Т О К О Л

***

06 юли 2017 г.

О Б Р А З Ц И КЪМ ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – 5 от ЗУТ на сградата на Държавен музикален и балетен център – София“

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

***

17 март 2017 г.

ЗАПОВЕД  №-МА-23/17-03-2017 г.

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ДЪРЖАВЕН МУЗИКАЛЕН И БАЛЕТЕН ЦЕНТЪР – СОФИЯ